Vejledning i specialklasser

 

Vejledning

Eleverne møder en UU-vejleder allerede i 7. klasse, og igen i 8., 9., og 10. årgang/klasse.

Vejledningen skal være med til at bevidstgøre, eleven om de muligheder og forudsætninger, den enkelte har for uddannelse og involverer dennes interesser og personlige forudsætninger.

Vejledningen er med til at gøre eleverne klar til overgangen mellem skole og uddannelse. UU-Aalborg vejleder eleverne, med fokus på det ordinære uddannelsessystem, og eleverne udskoles til mange forskellige ungdomsuddannelser, alt efter den enkeltes kompetencer og behov.

Når der udskoles til ordinære uddannelser, er det er vigtigt at være opmærksom på muligheden for at søge specialpædagogisk støtte.

Vejledningsprocessen er en del af udskolingen og er et samarbejde mellem eleven, forældre, skolen, PPR, rådgivere og UU-vejlederen. Vejlederen inviteres med til de klassekonferencer og netværksmøder, som skolerne afholder.

Vejlederen deltager i forældremøde. Her informeres forældrene om UU-Aalborg og den vejledning eleverne modtager. Vejlederen kan også deltage i skole/hjem samtaler, for at få talt med forældrene om elevens ønsker og muligheder.

Eleven har mulighed for at komme i forskellige former for særligt tilrettelagt vejledningsaktiviteter såsom praktik, brobygning og virksomhedsbesøg.

Eleverne støttes gruppevis eller individuelt og udfordres på deres ønsker og valg. Eleverne kommer til at tale med vejlederen om alle de vejledningsaktiviteter, hver især har prøvet. Fokus i samtalen er, hvordan vejledningsaktiviteterne skal være med til at gøre den enkelte elev i stand til at vælge den uddannelse eleven drømmer om og har forudsætningerne for at gennemføre. Vejlederen støtter eleven i at lave en realistisk og holdbar uddannelsesplan.

 


Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Sådan gør vi i Specialklasserne 8., 9. og 10. årgang

Uddannelsesparathedsvurdering i specialklasserne i Aalborg Kommune fraviger fra den proces, som påbegyndes i 8. klasse i grundskolens almene område. Årsagen er, at specialklasser i Aalborg Kommune i forvejen på flere niveauer arbejder ressourceorienteret med eleverne med henblik på at øge elevernes forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Det handler bl.a. om visitationsmøder, udvidet skole/hjem-samarbejde, netværksmøder, samarbejde med PPR, børne- og familieområdet, specialområdet og i de daglige særlig tilrettelagte skole- og vejledningsindsatser.

UPV i 8. klasse

Elever i 8. klasse vurderes 1 gang på baggrund af deres personlige, sociale, praktiskfaglige og faglige forudsætninger i forhold til alle 3 uddannelsesretninger. En gruppe af elever vil fra start kunne fritages for UPV grundet særlige behov, idet det ikke er sandsynligt, at eleven på noget tidspunkt vil kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. De skal således ikke vurderes igen.

Vurdering af UPV fremgår implicit af de visitationsmøder for specialklasseelever, som PPR, skole og UU gennemfører i oktober/november. Hvis forældre ikke deltager i visitationen, er det vigtig, at forældre orienteres i forbindelse med skole/hjem-samtaler eller på netværksmøder.

Skolen skal efterfølgende foretage vurdering af sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger i forhold til alle 3 uddannelsesretninger. Senest 1. december skal skolen overføre karakterer til optagelse.dk. Bemærk at udfaldet af vurderingerne formelt skal meddeles skriftlig i minuddannelse.net Dette kan ske ved blot at henvise til seneste visitation eller skole/hjemsamtale.

UPV i 9. og 10. klasse

I 9. og 10. klasse vurderes eleverne 2 gange:

  1. gang i forbindelse med standpunktskaraktererne i efteråret. Senest 1. december skal skolen overføre karakter til optagelse.dk. Bemærk at udfaldet af UPV formelt skal meddeles skriftlig i Minuddannelse.dk Elever i specialklasser, som søger ungdomsuddannelse tilkendegiver deres valg i forbindelse med tilmelding på optagelse.dk (seneste 1. marts) hvor den formelle tilmelding til ungdomsuddanner foregår. Her vil det fremgå hvorvidt den unge er uddannelsesparat til den/de valgte uddannelsesretninger.
  2. gang sker i forbindelse med afsluttende vurdering i forbindelse med afgivelsen af prøvekaraktererne i juni. Skolen ajourfører følgende, som overføres til optagelse.dk:

Skolens vurdering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger

Elevernes afsluttende standpunktskarakter

Endelig vurdering foretages af UU-vejleder i optagelse.dk

 

Tilmelding til ungdomsuddannelser/10. klasse

Senest 1. marts i udskolingsåret skal eleven være klar med en  tilmelding til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Tilmeldingen kan udfyldes på optagelse.dk. Søges der ordinær ungdomsuddannelse og er eleven vurderet uddannelsesparat af vejlederen –sendes tilmeldingen af forældrene.

Søges 10.klasse eller er eleven vurderet ikke-uddannelsesparat til ordinær uddannelse –afsender vejlederen efter 1. marts.