STU – en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

– for unge med særlige behov


HVAD er en STU?

 

STU er en ungdomsuddannelse for dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår.
Uddannelsen er treårig og gratis for dig. Uddannelsen er ikke SU berettiget, men du kan under uddannelsen modtage uddannelseshjælp, førtidspension eller (for-)revalideringsydelse, hvis du i øvrigt er berettiget til dette efter de gældende regler og er over 18 år.
Formålet er at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer, samt få færdigheder til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Uddannelsen tilrettelægges ud fra dine kvalifikationer, modenhed og interesser.

 

HVEM kan komme i betragtning?

For at komme i betragtning til ungdomsuddannelsen skal du have afsluttet 9. klasse og være under 25 år ved uddannelsens start. Du må ikke have gennemført en anden ungdomsuddannelse.
Målgruppen er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.
Det kan for eksempel være:
• Generelle indlæringsvanskeligheder, herunder udviklingshæmning
• Udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD
• Psykiske vanskeligheder, herunder depression, skizofreni, angst eller fobi
• Sociale- og miljøbetingede vanskeligheder
Du kan også have ovenstående i kombination med for eksempel:

• Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder
• Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder
• Hørevanskeligheder, døvhed eller hørehæmning
• Synsvanskeligheder, blindhed eller svagsyn
• Bevægelseshandicap, herunder Cerebral Parese, spastisk lammelse.

Hvis du er i tvivl, om du tilhører målgruppen for STU, kan du kontakte din UU-vejleder, som kan give dig yderligere information herom – og evt. indstille dig til uddannelsen.

 

HVORDAN får man en STU?

Du skal snakke med din UU-vejleder, der skal vurdere, om du er i målgruppen. Såfremt du er i målgruppen, skal der laves indstilling til STU til din hjemkommunens visitationsudvalg (se datoer her på siden), som efterfølgende beslutter, om du skal tilbydes en STU uddannelse. Indstillingen til STU udarbejdes i et samarbejde mellem dig, eventuelt én fra dit netværk og UU-vejlederen.
I indstillingen redegøres der for dine forventninger til uddannelsen, dine faglige kompetencer, kognitive forhold, diagnose, særlige behov, sociale forhold, sociale og personlige kompetencer, erfaring med praktik mv.

 

HVOR foregår en STU?

Hvor du kommer til at tage din STU, afhænger af dine støttebehov, dine ønsker og visitationsudvalgets vurdering. Din UU-vejleder kan fortælle mere om de forskellige steder og muligheder.

 

HVAD SÅ?

Efter STU får du udleveret et kompetencebevis, der indeholder en beskrivelse af opnåede mål og en generel udvikling af dine kompetencer under uddannelsen.
STU er ikke adgangsgivende til andre uddannelser.
Vil du vide endnu mere, så kontakt din UU-vejleder.


STU kvalitetsstandard i Aalborg Kommune

https://www.aalborg.dk/mit-liv/sundhed-og-omsorg/voksne-med-handicap-eller-funktionsnedsaettelse/job-og-uddannelse/kvalitetsstandard-for-saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelset-ungdomsuddannelse