Udskolingsaktiviteter i specialklasser


Som et led i forberedelsen af overgangen mellem skole og videre uddannelse og erhverv, koordinerer UU-Aalborg en række udskolingsaktiviteter for elever i de ældste klasser. Udskolingsaktiviteterne er elementer både i Uddannelse og Job – undervisningen og i den individuelle vejledning.

De overordnede mål for Udskolingsaktiviteterne er:

  • At eleverne får indblik i arbejdsliv og uddannelsessystem
  • At kombinere (teoretisk) undervisning med praktiske aktiviteter
  • At inddrage lokalsamfundet i udskolings- og vejledningsprocessen

Intro/oplevelsesintro kurser

Elever i specialklasser på 8., 9. eller 10. klassetrin tilbydes Intro/oplevelsesintro kurser og uddannelsespraktik. Der er lavet et hæfte som beskriver de muligheder der findes. Hæftet udleveres til skolen som i samarbejde med eleven/dennes forældre finder de ønskede kurser.

Ved overtegning til kurserne findes deltagerne ved lodtrækning.

Virksomhedsbesøg

UU er behjælpelig med at finde virksomheder som ønsker besøg af elever. Dette kan foregå både klassevis og i mindre grupper. Virksomhedsbesøg er en del af Uddannelse og job undervisningen og arrangeres af skolen/læreren, herunder forberedelse, gennemførelse og efterbehandling. UU giver tilskud efter gældende regler.

 

Besøg på uddannelsessteder

UU er behjælpelig med at finde uddannelsessteder som ønsker besøg af elever. Dette kan foregå både klassevis og i mindre grupper. Uddannelsesbesøg er en del af  uddannelse og job undervisningen og arrangeres af skolen/læreren, herunder forberedelse, gennemførelse og efterbehandling. UU giver tilskud efter gældende regler. Skemaet til ansøgning om tilskud til uddannelse og job undervisningen findes på UU-Aalborgs hjemmeside.

 

Besøg på efterskoler

Mange efterskoler kræver, at der skal aflægges besøg inden en evt. optagelse. UU-Aalborg kan informere forældre om besøgsdage ol. Det er forældrene som selv kontakter skolerne og aftaler evt. besøg. UU-vejlederen deltager ikke i besøg. Skolen kan også vælge, at besøge efterskoler. Dette aftales mellem skolerne uden UU-vejlederen er involveret.

 

Andre Uddannelse og job – aktiviteter

UU-vejlederen fungerer som sparringspartner og konsulent for læreren i tilrettelæggelsen af Udannelse og job undervisningen. På UU-Aalborg’s hjemmeside findes færdige forløb som oplæg til Uddannelse og job undervisningen.

 

Erhvervspraktik

Elever i specialklasser på 8., 9. eller 10. klassetrin kan tilbydes erhvervspraktik, hvis de kan deltage i arbejdet på praktikstedet på de vilkår, som er aftalt inden praktikken.

Erhvervspraktikken foregår i en virksomhed og har et omfang af en uges varighed, hvor eleven følger en normal arbejdsuge (37 timer). Hvis skolen vurderer, at eleven har behov for praktikforløb af mere end i alt to ugers varighed, er det et § 9.4 som skal etableres.

Der kan arrangeres erhvervspraktik af mindre end 37 timers varighed.

Transport i forbindelse med erhvervspraktik:

UU-Aalborg betaler transportudgiften (offentlig transport), hvis eleven har mere end 7 km fra hjemadressen til praktikstedet.