Projekt Unge i CentrumLogo for projekt unge i centrum


 

UU Aalborg har søgt og fået midler fra EU’s Socialfond til at afprøve projektet

UNGE I CENTRUM.

Projektperioden løber fra marts 2018 til december 2021 og kommer til at involvere hundredvis af kommunens unge mennesker.

Målet for projektet er at flere unge med særlige udfordringer gennemfører
en ungdomsuddannelse.

UU Aalborg vil forsøge at revitalisere området for ungevejledningen for herved at udvikle, afprøve og implementere styrkede vejledningsindsatser, der øger udsatte unges grundlag for valg, påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Under projektet blev der i maj 2018 etableret et resursecenter for ungevejledning i Uddannelseshuset. Dette går under navnet ”Vejledningscafeen” og du kan læse mere om det her: VEJLEDNINGSCAFEEN

Yderligere indsatser omfatter bl.a. en øget vejledningsindsats på FGU (Den forberedende grunduddannelse), hvor UU har både åben vejledning, gruppevejledning, jobværksted mm. Der pågår også en øget vejledningsindsats på det kommunale 10.klasses tilbud, på UngAUC og på kommunens fritidscentre ligesom der er flere andre indsatser i gang, hvor det kan give mening at UU Aalborg understøtter den unges vej til en ungdomsuddannelse.

Projektet bliver naturligvis evalueret og justeret løbende.

Du kan læse hele projektbeskrivelsen her: Unge i centrum Aalborg – Styrket vejledningsindsats for unge udsatte i forhold
til valg af, start på og gennemførelse af ungdomsuddannelse

Hvis du vil vide mere om projekt Unge i Centrum er du velkommen til at kontakte projektleder Tine Bak på telefon 25204528 eller centerleder Anne-Mette Kann på telefon 25204500.


AFSLUTNINGSRAPPORT

Projekt Unge i Centrum (UiC), Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg SFN-17-0038
– styrket vejledningsindsats for unge udsatte i forhold til valg af, start på og gennemførelse af ungdomsuddannelse

Projektperiode: 01.03.2018 – 31.12.2021 (forlænget med 10 måneder pr. 28.02.2021)

Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.): 8.865.676 (nedskaleret i 2021 med (kr.) 2.082.925,65).
Indstillet af: Vækstforum Nordjylland
Fond og indsatsområde: EU Socialfonden – inklusion gennem uddannelse og beskæftigelse
Partnere: Aalborg Handelsskole, Aalborg Kommune, Tech College Aalborg, University College Nordjylland.

Resumé af den oprindelige projektidé:
Det overordnede mål er en revitalisering af området for ungevejledning i UU-Aalborg for herved at udvikle, afprøve og implementere styrkede vejledningsindsatser, der øger udsatte unges grundlag for valg, påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Indsatser der forventes at blive forankret hos aktørerne efterfølgende.
Det forventes, at minimum 1.100 unge deltager i projektet, og at 682 unge er i uddannelse umiddelbart efter deltagelse i projektet. Det forventes ydermere, at 240 unge får kompetencer til selv at opsøge vejledning umiddelbart efter deltagelse i projektet.

Planlagte hovedaktiviteter:
A: Etablering af ressourcecenter for ungevejledning i Uddannelseshuset – Vejledningscafé.
A1: Udvikling og afprøvning af gruppeorienterede vejledningsforløb.
A2: Horisontale vejledningsforløb for helt særlige grupper af udsatte unge.
A3: Særlige forløb for unge, der frafalder deres uddannelse fra gymnasiale- eller erhvervsuddannelser.
B: Udvikling og afprøvning af Head and Hands on – oplevelsesbaserede gruppeorienterede vejledningsevents i samarbejde med fritidscentre.
B1: Erhvervsskolernes opfølgende vejlednings-/uddannelsesforløb på fritidscentrene m.fl. samt UU Aalborgs individorienterede opfølgende vejledning for de udsatte unge. Følgeforskning i samarbejde med professionshøjskole.
C: Kompetenceudvikling for ansatte i uddannelseshuset og hos andre ungeaktører samt følgeforskning fra UCN på fritidscenterindsatsen.

Formålet med aktiviteterne i projektet er at gøre deltagerne i stand til bedre at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er tale om vejledningsforløb, arbejde med mestring, arbejde med valgkompetence, arbejde med overblik og karrierelæring – evnen til at vælge og tilrettelægge sit liv. Flere af forløbene vil kunne tilpasses de unge, indholdsmæssigt som strukturelt, og flere af forløbene vil foregå i de unges fællesskaber. De styrkede vejledningsforløb, både i vejledningscafeen og i de unges fællesskaber – Head and Hands on – vil med projektet kunne give værdifulde erfaringer omkring, hvad der skal til for at få flere til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, evt. via et forløb på FGU.

Resumé af det faktiske projekt:
Ret hurtigt efter opstart opstod der udfordringer med indsatsen på fritidscenterområdet. Her viste det sig ikke muligt at opnå de unges interesse for Head and Hands On – trods flere forsøg og et succesfuldt pilotprojekt. Dette medfører – sammen med COVID-19 restriktionerne, som også især rammer denne indsats og sammen med nogle øvrige udfordringer undervejs – at projektet bliver nedskaleret i slutningen af 2020 og desuden forlænget med 10 måneder i et forsøg på at nå de opstillede mål inden for de øvrige aktiviteter. Følgeforskningen fra UCN, som var koblet op på denne del af indsatsområdet, er ikke blevet udført, men der har til gengæld været ekstern evaluator i form af virksomhedspraktikanter på flere af de største indsatser.

Vi har desuden forsøgt med andre og ret succesfulde indsatser på fritidscenterområdet – Fritidsjobkurser og UK Games – som begge har været afholdt på og i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, men det har ikke været muligt at gennemføre aktiviteterne efter de første forsøg på grund af COVID-19. Disse tiltag kræver at vi kan udbyde dem på tværs af fritidscentrene, hvilket ikke har været muligt gennem hele perioden med pandemien.

Som både Midtvejs-og Slutevalueringen fra COWI samt vores interne slutevaluering viser, så har der været en udfordring med ledelse af projektet. Pr. 1. november 2020 blev der ansat en projektleder på fuldtid, der som det første fik både en forlængelse af projektperioden samt en nedskalering af timetal, måltal, aktiviteter og naturligvis også af det økonomiske tilskud. De 14 måneder med fuldtids projektledelse har bevirket at der kom et bedre overblik og en fælles forståelse af projektets vigtighed og aktiviteter, ligesom der kom fokus på udfyldelse af deltagernes start-og slutskemaer samt af timeregistreringerne.

COVID-19 restriktionerne har spillet en stor rolle i udførelsen af aktiviteterne i 2020 og 2021. Udover de førnævnte på fritidscentrene så var Vejledningscafeen lukket ned i en periode ligesom resten af uddannelsesområdet var udfordret i de forskellige perioder. Nedlukningen har i høj grad også påvirket muligheden for at indhente start-og slutskemaer, selv om aktiviteterne i nogle tilfælde blev gennemført virtuelt.

Evalueringer af projektindsatserne viser dog tydeligt at både medarbejdere, samarbejdspartnere og de deltagende unge har været glade for projektet, som har givet mulighed for at afprøve nye ideer og udforske nye områder og metoder for uddannelsesvejledning.

 

Effektmål og output

Deltagere

Vi har indskrevet i alt 1.141 deltagere i projektet. Det har været en stor udfordring med de forudbestemte start-og slutskemaer, som de unge har skullet udfylde ved start og ved slutningen af deres deltagelse i UiC.
De unge er indskrevet i projektet fra følgende indsatser:

Ung AUC 198
10. klasse 125
FGU 371
Fritidsjobkursus 40
Produktionsskolerne 27
Vejledningscafeen 23
Plan B – Tech College 16
Uddannelsesvejen 8
R og R2 4
UK Games 19
Jobværkstedet 23
Vejledningsevent Flygtningehjælp 17
Udskolingsarrangement ordblinde 37
Gennemførselsindsats AH 1
Vejledningsevent JC Integration 4
I alt (med start-og slutskema) 931
Unge kun med startskema 271
I alt 1.184
Minus ”dobbeltgængere”
(unge som har deltaget i flere aktiviteter)
43
   
I alt 1.141

 

Øvrige effektmål og output

Vi har som nævnt nedskaleret projektet undervejs, og vi har således ved projektets afslutning opfyldt vores mål og output. Vi har lidt færre unge end forventet, som startede FGU i projektperioden. Det kan skyldes flere ting og ikke mindst COVID-19. Flere unge end forventet valgte at bl.a. at fortsætte på FGU efter sommerferien 2020 ligesom FGU generelt har haft en nedgang i elever efter sommerferien 2021.

Timeforbrug 20.422,20 timer = 100%
Antal aktiviteter 45 = 100%
Antal unge startet i ungdomsuddannelse 318 = 100%
Antal unge på startet på FGU (76 %) 198 = 76 %

Projektet har som nævnt omfattet mere end 40 forskellige aktiviteter for unge mellem 15-25 år i Aalborg Kommune. Alle aktiviteter er blevet udviklet og udført i samarbejde med øvrige aktører på ungeområdet: Produktionsskolerne / FGU, Jobcenteret, uddannelsesinstitutionerne, fritidscentre, helhedsplanerne m.fl.

Etablering af resursecenter for Ungevejledning
 • Vejledningscafeen
Udvikling og afprøvning af gruppeorienterede vejledningsforløb
 • Opholdsstederne Nordkraft
 • Lærlingeklubben, JobBro, JobLab, Uddannelsesvejen – samarbejder med Jobcenter
 • Uddannelsesvejledning og besøg i Uddannelseshuset – samarbejde med Jobcenter Integration
 • Uddannelsesvejen
 • Jobværksted
 • Uddannelsesværksted
 • Aalborg Produktionsskole – styrket vejledning – overgang til FGU
 • Lille Vildmose Produktionsskole – det samme
 • Styrket vejledning FGU – afprøvning af diverse indsatser
Horisontale vejledningsforløb
 • ENKA – styrket samarbejde, gruppevejledning, aktiviteter
 • 10. klasse – styrket gruppevejledning, åben vejledning
 • UngAUC- åben vejledning, styrket gruppevejledning, forældremøder for tosprogede
 • En Vej ind / High Five / Fodlænkeafsnittet
 • Ordblindeevents for unge og forældre
 • Diverse samarbejder / arrangementer med Helhedsplanerne –
 • uddannelsesdag, uddannelsesmesse, jobbus mm.
 • D´Funk (Dansk Flygtningehjælp) – vejledningsevent
 • R og R2 – uddannelsesforløb for unge med ADHD problematikker
 • Foreningen Grønlandske Børn + Det Grønlandske Hus
 • Uddannelsesmesse for unge med særlige behov
 • Coronavejledning for 9. klasser
Godt i gang med EUD /EUX
 • Gennemførselsindsats på Aalborg Handelsskole
 • Plan B med Tech College
 • Tilstedeværelse på Tech College
Head and Hands On / samarbejde med fritidscentrene
 • Miniput Head and Hands On
 • Uddannelsesdag i Kvarterets Hus
 • Head and Hands On på FC Sofiendal
 • Head and Hands On på Unge Aktivitetshuset
 • Fritidsjobkursus på Aalborg Handelsskole 2019
 • Fritidsjobkursus på Food, Tech College Aalborg 2019
 • Fritidsjobkursus på Aalborg Handelsskole 2020 og 2021
 • UK Games på AMU Nordjylland 27.02.2020
 • Fritidsjobkursus på Aalborg Handelsskole 2021
 • Kontaktpersonsordning
Kompetenceudvikling
 • Diverse konferencer – CeFu, Vejledningsforskning, Unge med Kant
 • Kursus med Aalborg Handelsskole: Jobsøgning for unge
 • MI certificering af 10 medarbejdere
 • Diverse foredragsholdere – faglig udvikling, fælles sprog
 • Erhvervspraktik for vejledere – erhvervsskoler
Ledelse og administration
 • Diverse konferencer – CeFu, Vejledningsforskning, Unge med Kant
 • Kursus med Aalborg Handelsskole: Jobsøgning for unge
 • MI certificering af 10 medarbejdere
 • Diverse foredragsholdere – faglig udvikling, fælles sprog
 • Erhvervspraktik for vejledere – erhvervsskoler

De væsentligste erfaringer fra projektet

Samtlige indsatser har været evalueret med de deltagende medarbejdere og samarbejdspartnere. Der har været en mere indgående evaluering – med inddragelse af de unge og samarbejdspartnere – på nedenstående indsatser. Disse evalueringer er udført af virksomhedspraktikanter fra kommunens jobcenter – de har alle haft en kandidatgrad – de fleste i sociologi. Desuden er projektet evalueret gennem COWI midtvejs i oktober 2019 og en slutevaluering i oktober 2021.

• Vejledningscafeen
• Fritidsjobkurser og UK Games
• Særlig vejledning for tosprogede unge på FGU
• Styrket vejledning på UngAUC
• Intern evaluering – alle medarbejdere i UU

En fællesnævner for alle evalueringer er, at vores samarbejdspartneres kendskab til UU er styrket og deres viden om, hvad UU kan hjælpe med er øget. Vejen til at samarbejde er blevet kortere, og samarbejdet er lettet i forhold til bl.a. Jobcenteret, Jobcenter Integration, uddannelsesinstitutionerne, FGU osv.
De adspurgte unge udtrykker også tilfreds med indsatserne og synes de har fået en kvalificeret vejledning, hjælp og støtte samt et øget kendskab til hvor de kan få hjælp og hvilke muligheder der er i uddannelsessystemet.

Den interne styregruppe har efter projektets afslutning listet følgende læringspunkter:

1. Projektledelse
Det er vigtigt at man fra starten af giver tid til projektledelse, som kan sikre fx

• Etablering af en styregruppe med inddragelse af partnere
• Struktur for indsamling af timeregistreringer og start-og slutskemaer
• Internt ejerskab og medudvikling af projektet
• En formidlingsstrategi
• Et evalueringsdesign
• Tæt regnskabsopfølgning

2. Skærpet fokus på effektkæde og -mål
Vi har undervejs haft udfordringer med at tiltrække unge til de aktiviteter, som var indskrevet i projektet. Derfor forsøgte vi os med andre aktiviteter, som lå uden for projektets fokus. Desuden var der udfordringer med at tiltrække unge i projektets aldersmålgruppe, hvilket også gav udfordringer med unge, som alligevel ikke kunne deltage fordi de enten var for unge eller for gamle.

3. Projektart og -størrelse
Nærværende projekt har været en (for) stor mundfuld for en organisation af vores størrelse. Det har været tungt rent administrativt og vi har brugt meget tid og kræfter på denne del. Dette hænger naturligvis sammen med den afbrudte og til tider manglende projektledelse. Desuden har der været meget store udfordringer med at få de unge til at udfylde de ret komplicerede start-og slutskemaer. Skemaerne kræver at de unge bliver guidet hele vejen, og det har været tidskrævende og besværligt og selvom vi har gjort os store anstrengelser, så er mange skemaer stadig mangelfuldt udfyldt og/eller der mangler et slutskema fordi den unge fx er flyttet ud af kommunen i mellemtiden.

Følgende er nedslag fra vores interne evaluering med alle medarbejdere i UU Aalborg:

  • Medarbejderne oplevede at være blevet involveret i beslutningsprocesser om aktiviteterne i projektet ligesom de har oplevet at projektet har givet mulighed for udvikling i organisationen
  • Medarbejderne har oplevet ledelsen som lydhør og åben for inputs, ideer og forslag til kvalitetsændringer
  • Det eksterne samarbejde fremmer vidensdeling om arbejdsgange og -funktioner på tværs af organisationen.

I alle teams bliver der givet udtryk for, at der i projektet har været en række problematikker angående ledelse og styring af projektet. Det har betydet, at projektet har båret præg af at være rodet og skulle redigeres undervejs og at det har været svært at finde en fælles retning på projektet.
Til trods for projektlederens indtrædelse og genopretning af projektindsatsen fra december 2020, så oplever mange alligevel, at projektet har kostet alt for meget tid i form af opsamling og administrative opgaver.

På tværs af alle teams opleves det, at projektet generelt har været for ambitiøst og urealistisk både i forhold til skalering, organisering og planlægning og i forhold til den arbejdsmængde, som påvirker medarbejdernes arbejdsgang.

Medarbejdernes konkrete anbefalinger:

• Oprette mindre projekter og indsatser. Det kan skabe klarhed på kerneopgaven, udvide målgrupperne og skabe bedre tilpasning til de unges behov. Eksempelvis påpeges det, at indsatserne kan åbne op for bedre at tage sig af sårbare unge og vejlede disse.
• Skabe muligheder/rammer for at skubbe grænser og eksperimentere med vejledningen – det er der læring i både for de unge og for vejlederne
• Overveje at inddrage samarbejdspartnere mere i beslutningstagning. Det gælder både eksterne samarbejdspartnere og interne medarbejdere.
• Inddrage samarbejdspartnere i evalueringsprocessen. Få dem til at evaluere projektets indsatser (ekstern evaluering).
• Evt. arbejde på at danne uformelle relationer til eksterne samarbejdspartnere (fx uddannelsesinstitutioner, fritidscentre, jobcentre osv.). Det er ifølge flere af medarbejderne netop de relationer, som er mest lærerige. Det er den løse snak og det at komme ”tættere på hverdagen derude”, som giver det største udbytte.
• Vejledningscafeen fremhæves som en succes, der har bidraget til at kvalificere vejledningsarbejdet. Derfor kan modellen bruges som inspiration til senere projekter eller vejledningsindsatser

Konkrete anbefalinger til ledelsen:

 • Etablering af en styregruppe i fremtidige projekter – viden om og driften af projektet må ikke være afhængig af få enkeltpersoner.
 • Sørge for at have en synlig projektleder på fra projekters start.
 • Udarbejde præcise retningslinjer/projekthåndbog for projektets opgaver og formål, således at medarbejderne er klar på, hvad de skal gøre for at skabe den ønskede forandring.

Aktiviteter, evaluering og forankring

Neden for følger en kort beskrivelse af de enkelte aktiviteter, evalueringen af dem samt de tiltag der er gjort for at forankre indsatserne efter projektets afslutning.

Indsats Evaluering samt tiltag til forankring
Vejledningscafeen – en ny måde at modtage unge på i Uddannelseshuset, hvor alle unge modtages af både en rådgiver fra Jobcenteret samt en uddannelsesvejleder. Samarbejdet med Jobcenteret omkring Vejledningscafeen fortsætter. Ved projektets afslutning er der stadig en arbejdsgruppe i gang med at forme, hvordan Vejledningscafeen skal se ud i fremtiden, men den er fortsat åben i hele Uddannelseshusets åbningstid. Her er den bemandet med to rådgivere fra Jobcenteret samt en uddannelsesvejleder, som er med i modtagelsen af de unge, som er i målgruppen for uddannelsesvejledning.
Evalueringerne af Vejledningscafeen viser tydeligt at de adspurgte unge er glade for mødet med de to fagligheder, de unge føler sig mødt og hørt, og de synes at det er godt, at der kommer fokus på uddannelse og at de ofte har fået en plan for, hvordan deres uddannelsesvej kunne forme sig. Det er fortsat ca. en tredjedel af de unge, som vælger noget andet end uddannelseshjælp efter deres møde med Vejledningscafeen.
Vejledningscafeen har været projektets hovedaktivitet og har været med fra starten af. Der har været udvikling af indsatsen undervejs ligesom der har været kompetenceudvikling for de deltagende medarbejdere.
Se også særskilt evaluering.
Styrket vejledning på
Ung Aalborg Uddannelsescenter
Indsatsen fortsætter – god effekt af den øgede tilstedeværelse samt det styrkede samarbejde med underviserne herunder især teamet omkring de unge, der modtager undervisning i dansk som andetsprog.
Se også særskilt evaluering.
Det kommunale
10. klasses center
Flere modeller har været prøvet af undervejs i projektet. Indsatsen har været med helt fra starten af. Vi er efter udvikling af indsatsen endt med at
10. klasse er en gruppe, som virkelig har profiteret af at UU-vejlederne har været tilgængelige to gange om i ugen i en form for Åben Vejledning. Vi har derfor valgt at sætte resurser af til at denne indsats fortsætter.
ENKA Indsatsen er først kommet i gang i juni 2021. Her arbejder vejlederne med at inddrage virtuel vejledning samt forskellige former for events og virksomhedsbesøg ligesom der er sat få, faste vejleder på, som bliver kendte af elever og lærere. Indsatsen kører videre resten af skoleåret og evalueres til juni 2022.
Særlig Corona-indsats –
9. klasser
Åben Vejledning på skoler med afgangsklasser i januar 2021.
God effekt, men ikke nødvendig længere.
Styrket vejledning på
FGU Aalborg
Projektet har givet mulighed for at afprøve forskellige samarbejder og vejledningsaktiviteter på FGU Aalborg. Der har bl.a. været Åben Vejledning, hvor en vejleder har været tilgængelig for både undervisere og elever på skole ligesom Jobværkstedet har forsøgt forskellige måder at nå eleverne på og hjælpe med at søge fritidsjob og praktikpladser. Alle hold har modtaget forskellig kollektiv vejledning på holdene, hvor der er blevet afprøvet lidt af hvert – herunder en særlig indsats for tosprogede unge i samarbejde med Jobcenter Integration. Vi har også haft en del kollektiv vejledning online under nedlukningen ligesom der har været afholdt udskolingsarrangement for unge med en ordblindeproblematik. Der pågår stadig en evaluering, udvikling og forankring af UU’s rolle på FGU og derfor er endelige aftaler for det fremtidige samarbejde endnu ikke helt på plads.
Se også særskilt evaluering af aktiviteten ”Uddannelsesdansk”.
Udskolingsarrangementerfor forældre og deres unge med
ordblindeproblematik
Virkelig god tilslutning og god feedback.
Indsatsen fortsætter – der udarbejdes en manual for afviklingen og indsatsen fordeles på to medarbejdere for at sikre forankring.
Gennemførselsindsats på Uddannelsesinstitutioner Især samarbejdet med Aalborg Handelsskole har fungeret godt, men også samarbejdet ”Plan B” på Tech College Aalborg har været godt og har fået god feedback fra involverede undervisere og unge.
Indsatsen fortsætter – den er ikke særlig tidskrævende og passer godt ind i UU Aalborgs opdrag om at være opsøgende der, hvor de unge er.
Der pågår en udvikling af denne indsats i samarbejde med Jobcenteret – Fremskudt Vejledningscafe. uddyb
Øvrige samarbejder med Jobcenteret JobBro, Lærlingeklub, Uddannelsesvejen m.fl.
Fælles for evalueringen af disse er, at Jobcenterets aktiveringstilbud er i stadig forandring, men at UU nu har etableret et så godt samarbejde med dem, at vi bliver inviteret med inden for, når der er brug for det. Pt. fortsætter vi med at deltage i Uddannelsesvejen fordi det for tiden er det aktiveringstilbud, som har størst fokus på uddannelse.
Jobværkstedet Har haft en meget svingende tilslutning og har haft svært ved at få bidt sig fast. Har været nedlukket under hele Corona-pandemien og har først i august 2021 fået mere faste rammer. Har været efterspurgt på FGU, og vi har forsøgt forskellige former, men vi regner ikke med at indsatsen skal fortsætte. Den er tidskrævende for vejlederne.
Taskforce Ung Vores egen opsøgende indsats, som har fået mere form og faste rammer under projektforløbet. Indsatsen fortsætter fordi det giver mening og fordi de UU-vejledere, som har de +18-årige, har fundet en model for opsøgende vejledning, som giver mening både for de professionelle og for de unge og forældre, som Taskforce Ung møder i deres opsøgende praksis.
Opholdsstederne Nordkraft Denne indsats har været svær fordi det er skiftende unge, som bor på opholdsstederne – og at de ofte kun er i kortere perioder. Corona gjorde også, at der har været en lang periode, hvor vi ikke måtte komme på opholdsstederne. Projektet har dog bevirket, at UU er blevet kendt af pædagogerne på opholdsstederne, og at de nu i højere grad end tidligere benytter sig af UU´s ekspertise og muligheder for at støtte op om de unges vej til uddannelse.
Øvrige kommunale samarbejder Helhedsplanerne, Jobcenter Integration, R og R2….
Disse indsatser fortsætter – de er under stadig udvikling, men fælles er igen at det giver mening for de unge at UU deltager for at sætte fokus på uddannelse i de forskellige samarbejder. Fælles er også at de øvrige involverede nu har et øget kendskab til UU og derfor også benytter sig mere af den service, vi kan yde de unge.
Fritidscenterindsatsen

Fritidscenter indsatsen er netop blevet evalueret med samtlige centre til et kontaktpersonsmøde. Her var der bred enighed om følgende:

 • Ønske om at kontaktpersonsordningen bibeholdes. Gerne med et møde alle centre og UU i juni måned – planlægning af kommende skoleår.
 • Forslag om at UU mødes med personalegrupperne på de enkelte centre både i august og i januar for at opdatere på uddannelsesområdet.
 • Generelt er det en udfordring at få de unge til at komme til aktiviteter, som ligner de tilbud, de får i skoletiden – fx Head and Hands On – en erfaring vi også har gjort os undervejs.
 • Projektet har øget centrenes opmærksomhed på, hvad UU kan og hvordan vi kan samarbejde.
 • Projektet har i høj grad medvirket til at klubberne har fået et øget fokus på uddannelse og job.

Indsatsen er forankret med en tovholder på kontaktpersoner både internt og eksternt.

Se også særskilt evaluering.

Der har også været indsatser, som af forskellige årsager aldrig rigtig kom i gang bl.a. samarbejde med AMU omkring gennemførselsindsats, samarbejde med Det Grønlandske Hus og Foreningen Grønlandske Børn, samarbejdet med Fodlænkeafsnittet og Uddannelsesværksted i Vejledningscafeen.

Afsluttende bemærkninger

Projektet har – som nævnt – ført en lidt omtumlet tilværelse. Dette har dels skyldtes udskiftning i ledelse og efterfølgende tab af engagement og samarbejdsrelationer. Det er ikke lykkedes at engagere vores partnere på samme niveau, som projektbeskrivelsen lagde op til. Derudover var projektbeskrivelsen ambitiøs i forhold til timeforbrug – især på indsatsen på fritidscentrene. Det stod ret hurtigt klart at antal aktiviteter og deltagere på fritidscenterindsatsen var skudt over mål, og den nuværende ledelse fik derfor nedjusteret projektet i starten af 2021. Det skal tilføjes at vi var på vej med tiltag på området for at komme i mål, men efter nedlukningen under COVID-19, blev det ikke muligt at få sat aktiviteterne i værk. På fritidsområdet var vi afhængige af, at aktiviteterne kunne foregå på tværs af centrene, hvilket ikke har kunnet lade sig gøre under hele COVID-19 perioden.

Den projekterede følgeforskning, som også var tiltænkt fritidscenterområdet, er heller ikke blevet gennemført. Vi har i stedet fået lavet evalueringer af indsatserne på UngAUC, Vejledningscafeen og vores fritidsjobkurser og UK-games (de to sidstnævnte knytter sig til fritidscentrene). Der er ligeledes blevet udarbejdet en evaluering af et af vores tiltag på FGU: en særlig gruppevejledningsindsats til de tosprogede unge i samarbejde med Jobcenter Integration, ”Uddannelsesdansk”, samt en evaluering med samtlige ansatte i UU.

At projektets effekt om, at et ”øget antal unge med særlige udfordringer påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse” ikke kan måles på tallene, opvejes efter vores mening af at vi som organisation i høj grad har haft lejlighed til at udvikle og afprøve et antal større og mindre indsatser, hvor det er lykkedes at opsøge og vejlede udsatte unge, der hvor de er. Desuden er det lykkedes at give de ansatte i UU et kompetenceløft i forhold til målgruppen – dels gennem uddannelse og kurser, men også gennem erfaringer med de forskellige aktiviteter. Endelig har projektet bevirket at UU har fået styrket adskillige samarbejdsrelationer med andre fagprofessionelle i uddannelsessektoren og på tværs af instanser i kommunen.

En sideeffekt ved projektet har været at UU Aalborg er blevet mere specialiseret undervejs. Der er blevet oprettet et team af medarbejdere, som udelukkende fokuserer på vejledning af de unge over 18 år. Dette har betydet en øget viden om muligheder for denne gruppe unge samt et styrket samarbejde med de øvrige aktører på ungeområdet.