FAQ


 

Som ordblind, og forældre til et barn med ordblindhed, møder man mange forhindringer undervejs i både skole og ungdomsuddannelse. På denne side får du svar på de hyppigste spørgsmål, forældre har stillet på de sociale medier.

Svarene er givet af kompetente folk fra Undervisningsministeriet og Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aalborg.

Grundskole

MÅ DE UNGE INDTALE DERES SKR. FREMSTILLING TIL AFGANGSPRØVEN, HVIS DE NORMALT ARBEJDER PÅ DENNE MÅDE?

Ja, hvis eleven er ordblind og anvender tale-til-tekst i den daglige undervisning, må eleven også gøre det til prøven. Bemærk, at hver enkelt elev som anvender tale-til-tekst skal gå til prøve i eget lokale med tilsyn. Eleven, som anvender tale-til-tekst kan nemlig både forstyrre andre under prøven og inspirere andre ved sin tale, hvilket ikke er tilladt. Det er en god ide at tale med skolen i god tid, da det er nyt for mange skoler, og da skolen kan have logistiske udfordringer med at opfylde kravene – jo flere ordblinde elever, jo større kan udfordringerne med logistikken være.

Læs mere på dette link  https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf20/dec/210311-vejledning-om-proeve-paa-saerlige-vilkaar.pdf

Under Hjælpemidler til indtaling af besvarelse (Tale-til-tekst/diktering)

HVILKE RETTIGHEDER HAR ORDBLINDE I DAGLIGDAGEN I SKOLEN? F.EKS. AT LÆRERNE SCANNER MATERIALE IND

En ordblindediagnose udløser i sig selv ikke nogle særlige rettigheder i folkeskolen. Det er elevens undervisningsmæssige behov, som ligger til grund for skolens indsats og ikke diagnosen i sig selv.

For mange ordblinde elever giver læse- og skriveteknologi dem bedre muligheder for at læse og skrive og deltage i undervisningen på mere lige fod med deres jævnaldrende kammerater. I det omfang det er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen, skal skolen/kommunen stille læse- og skriveteknologi til rådighed for eleven og undervise eleven i brug af læse- og skriveteknologi samt støtte eleven i vedvarende at bruge teknologien i undervisningen. Eleven skal have mulighed for at benytte den kompenserende læse- og skriveteknologi både i undervisning, som forberedelse til undervisning, ved tests og ved folkeskolens prøver. Hvis det vurderes at kunne kompensere for elevens funktionsnedsættelse, så kan skolen ligeledes tilbyde eleven ekstra tid ved folkeskolens prøver.

I kapitel 14, punkt 108 i ”Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand” står der:
“Elever, som ikke er omfattet af reglerne om specialundervisning, gives særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven, jf. folkeskolelovens § 19, stk. 1, 1. pkt.”

Det følger af denne bestemmelse, at de nødvendige undervisningsmidler, herunder eventuelle tekniske hjælpemidler, skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne, i det omfang det er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Dette gælder også hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. Skolen skal i denne forbindelse sikre, at den enkelte elev i fornødent omfang instrueres i brugen af hjælpemidlet, herunder installation af software til it-hjælpemidler.

Der er flere punkter i kapitel 14, som kan være relevante at kende til ved ordblindhed.
Vejledningen findes på retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175630

Ud over adgang til og undervisning i brug af læse- og skriveteknologi, skal eleven også have adgang til digitale tekster, fx via Nota (Nationalbiblioteket for mennesker med læsevanskeligheder). Adgang til Nota fås gennem skolens leder eller læsevejleder. På Notas hjemmesider ligger også mange inspirationsmaterialer om ordblindhed i grundskolen: https://nota.dk/ordblindviden

Også på vidensportalen EMU.dk ligger inspirationsmaterialet om undervisning af ordblinde elever i grundskolen: https://www.emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/ordblindhed Materialet er tænkt som inspiration til skoler og kommuner. Der er andre effektive måder at undervise på end de metoder, som er nævnt i materialet.

Ovenstående vægter i høj grad læse- og skriveteknologi. Det er fordi læse- og skriveteknologi kan støtte ordblinde elever. Det er dog meget vigtigt at få slået fast, at læse- og skriveteknologi ikke er en løsning i sig selv. Det er den undervisning, som eleven indgår i, som er afgørende for elevens udvikling af læse-, stave- og skrivefærdigheder og anden faglig udvikling.

HVORDAN STYRKER JEG MIT BARNS SELVTILLID?

Det kan gøres på mange måder. Læs fagbøger og artikler om emnet, som er skrevet af fagfolk.

Gå desuden ind på ordblindeforeningens hjemmeside https://www.ordblindeforeningen.dk

ER DER ANDRE TING EN ORDBLIND TYPISK HAR SVÆRT VED?

Det er meget individuelt, hvad den enkelte ordblinde person har som styrker og udfordringer.

Du kan læse om ordblindhed, undervisning af mennesker med ordblindhed og andre læsevanskeligheder i talrige fagbøger og artikler.

 

HVILKE HJÆLPEMIDLER ER DER TIL PRØVER/EKSAMEN?

Ud over de hjælpemidler, som alle elever må anvende afhængigt af den enkelte prøve, så må ordblinde elever anvende oplæsningsfunktion, ordforslagsfunktion og tale-til-tekst (jf. tilsyn). Derudover er der mulighed for forlænget tid ved nogle prøver. Læs om prøve på særlige vilkår her:

 

HVORNÅR KAN DEN UNGE ORDBLINDE BLIVE FRITAGET FOR EKSAMEN/AFGANGSPRØVEN?

Som udgangspunkt skal alle elever afslutte grundskolens afgangsprøver. Der kan dog være enkelte undtagelser, hvor skolelederen skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens prøver til elever, der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder.

I vejledningen “Prøve på særlige vilkår og fritagelse” kan du læse mere om fritagelser.

FINDES DER EN LISTE OVER FORÆLDRENETVÆRK OG GRUPPER I DK OG UDLANDET?

Nej, det gør der desværre ikke. Derimod kan du på Facebook finde op til flere grupper med medlemmer, som har interesse for ordblinde børn og unge.

HVOR MEGET EKSTRA TID HAR EN ORDBLIND TIL DE MUNDTLIGE EKSAMENER I GRUNDSKOLEN?

Alle elever i grundskolen skal have samme forudsætninger for at kunne afvikle prøven. Det betyder bl.a. at ordblinde elever kan gå op til prøven på særlig tilrettelagte vilkår for at kunne afvikle prøven. Denne tilrettelæggelse kan omfatte:
• Prøvens form og rammer
• Brug af hjælpemidler
• Tildeling af ekstra tid

Skolens leder træffer afgørelsen om, hvorvidt eleven skal aflægge prøve på særlige vilkår på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering og efter samråd med eleven og dennes forældre. Afgørelsen træffes på baggrund af en individuel vurdering af den enkelte elev. Eleven afgør i samråd med sine forældre, om prøven ønskes aflagt på særlige vilkår. Skolen kan ikke pålægge en elev at aflægge prøve på særlige vilkår, hvis eleven ikke ønsker det. Læs mere om de forskellige prøver og mulighed for ekstra tid i “Vejledning om prøver på særlige vilkår”.

HVORDAN OG HVORNÅR SKAL DER SØGES EKSTRA TID OG STØTTE TIL SKRIFTLIGE OG MUNDTLIGE PRØVER I GRUNDSKOLEN?

Al information om folkeskolens prøver findes på denne side, som løbende ændres af kontor for Prøver, Eksamener og Test:
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever

HVILKE KONSEKVENSER ER DER I FORHOLD TIL AT SØGE IND PÅ FORSKELLIGE UNGDOMSUDDANNELSER, HVIS JEG VÆLGER 2. FREMMEDSPROG FX TYSK FRA?

Hvis du ønsker at søge optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse STX, HHX eller HTX efter 9. eller 10. klasse, skal du til en optagelsesprøve. På STX og HHX har du derudover ikke mulighed for at vælge fortsætter tysk/fransk som 2. sprog. Hvis du ønsker at søge optagelse på HF, skal du til en optagelsesprøve – du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan gå til optagelsesprøve, hvis du søger HF direkte efter 9. klasse. Hvad optagelsesprøven består af, kan se du ved at følge dette link: https://www.ug.dk/6til10klasse/optagelsesproeve-til-de-gymnasiale-uddannelser

Overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse

HVORDAN FÅR UNGDOMSUDDANNELSERNE KENDSKAB TIL, AT JEG ER ORDBLIND?

Når du søger om en plads på en ungdomsuddannelse udfylder du en ansøgning på optagelse.dk. Her kan du under punkt 3 tilkendegive, at du har brug for særlige hjælpemidler.

 

HVAD SKER DER, NÅR UNGDOMSUDDANNELSEN FÅR BESKED OM, AT DU HAR BRUG FOR STØTTE?

Du vil blive kontaktet af skolen, hvor du kan oplyse, hvilken støtte du har brug for.

HVORFOR ER DET VIGTIGT, AT JEG FORTÆLLER UNGDOMSUDDANNELSEN, AT JEG ER ORDBLIND?

Det er vigtigt, at du fortæller ungdomsuddannelsen, at du er ordblind, da det giver læse-skrivevejledere og lærere mulighed for at hjælpe dig fra første dag, så du kommer godt fra start på ungdomsuddannelsen.

 

Ungdomsuddannelse

HVORDAN BLIVER JEG SOM UNG ORDBLIND MØDT PÅ EN UNGDOMSUDDANNELSE?

Du bliver mødt ligesom alle andre. Det har intet at sige for din optagelse og dine muligheder på ungdomsuddannelsen, at du er ordblind. I dag ved faglærerne på uddannelserne, hvad det vil sige at være ordblind, så der bør være hjælp at hente, uanset hvor du søger ind. Hvis læse-skrivevejlederen på skolen ikke informere lærerne om, at du er ordblind, så er det en god ide at gøre det selv.

HVORDAN VED JEG, AT UNGDOMSUDDANNELSERNE KENDER MINE BEHOV?

Du skal sørge for at kontakte den ungdomsuddannelse du ønsker at gå på. Alle ungdomsuddannelser har en læsevejleder, som helt sikkert gerne vil rådgive dig i, hvilke muligheder du har for støtte til din ordblindhed.

HVILKE HJÆLPEMIDLER FÅR JEG STILLET TIL RÅDIGHED PÅ EN UNGDOMSUDDANNELSE?

Skolen kan gennem Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet søge om kompenserende hjælpemidler til dig. Som udgangspunkt får man en IT-startpakke til enten PC eller MAC. Denne indeholder:

  • IntoWords

Hvis du ikke selv har en computer, er der mulighed for at søge en sådan.

Derudover kan man søge om følgende redskaber:

  • Talegenkendelsesprogrammer
  • Scanner
  • Scannerpen

Derudover kan du bruge andre hjælpemidler fx tastatur med ordforslag til din telefon, OCR-scanner og oplæser på din telefon, diktafon mv.

 

HVORDAN BLIVER JEG INSTRUERET I DE KOMPENSERENDE HJÆLPEMIDLER?

Hvis du ikke har kendskab til det program – intowords, der følger med en IT-startpakke, har læse/skrivevejlederen mulighed for at søge op til 6 instruktionstimer og adgang til vejledninger på www.ordblindelab.dk

HVORDAN FUNGERER NOTA.DK PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE?

På Nota.dk kan du finde mange af dine skolebøger. De fleste fagbøger findes som PDF-/word-filer og skal læses op med et oplæsningsprogram. De fleste romaner findes som egentlige lydbøger. Disse kan du høre på din computer eller på app’en ”Nota Bibliotek” til din smartphone. Visse fagbøger findes også som egentlige fagbøger. Hvis du skal bruge en bog, der ikke umiddelbart lægger på Nota.dk kan skolens læse-skrivevejleder søge om en bevilling til at få den scannet ind.

HVAD ER SPS?

SPS står SpecialPædagogisk Støtte. SPS skal være med til at sikre, at du som ordblind kan uddanne dig på lige fod med andre.

Som ordblind er du berettiget til at søge om SPS-timer. Det er uddannelsen, der sørger for ansøgningen. SPS-timer er timer, du kan få, hvor en faglærer/mentor kan hjælpe dig fx med at få struktur på lektielæsning og afleveringer, men ikke egentlig faglig hjælp.

Læs mere om SPS på https://www.spsu.dk/

HVAD KAN SPS – TIMERNE INDEHOLDE?

De SPS-timer du får som ordblind hedder studiestøttetimer. I studiestøttetimerne kan du fx få hjælp til

  • strategisk arbejde med læseforståelse i forhold til fagtekster, det vil sige støtte til at finde nøgleord, aktivere baggrundsviden, med videre
  • opgaveskrivning og i den forbindelse strukturering af det faglige indhold og bearbejdning af tekstens sproglige udformning
  • eksamensforberedelse

Læs mere om SPS https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-ungdomsuddannelser/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler/ordblindhed

Det er vigtigt, at du fortæller til din SPS-vejleder, hvad der let og svært for dig, så SPS-vejlederen kan tage udgangspunkt i, hvordan din ordblindhed ser ud.

Inspiration i forhold til hvad der er Let og svært for dig:

  • Disse kompetencer kan være påvirket af skriftsprogsvanskeligheder, men er det ikke altid….
  • SÅ DERFOR HVAD ER LET/SVÆRT FOR MIG?
HVORDAN ER SPS-TIMERNE ORGANISERET?

SPS-timerne kan organiseres enten som individuel vejledning, gruppevejledning, i undervisningen eller som en kombination. Kilde: www.SPSU.dk

Ungdomsuddannelserne har forskellige måder at organisere SPS-timerne på fx En til en vejledning, vejledning i en lille gruppe, hjælp i klassen osv. For at få viden om, hvordan den ungdomsuddannelse du ønsker at søge ind på organiserer SPS-timerne, kan du med fordel kontakte læsevejlederen på ungdomsuddannelsen.

HVOR MANGE SPS-TIMER KAN JEG FÅ?

Læsevejlederen ansøger i de fleste tilfælde mellem 20 og 40 SPS-timer pr. halve år.

HVILKE MULIGHEDER HAR JEG TIL PRØVER/EKSAMEN PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE?

Du har de fleste steder mulighed for at ansøge om særlige prøve- og eksamensvilkår. Dvs. at du kan få forlænget forberedelsestid til de mundtlige eksamener og forlænget eksamenstid til de skriftlige opgaver. Hvis du bruger tale til tekst til de skriftlige opgaver, har du de fleste steder mulighed for at sidde i et dertil indrettet lokale.

FINDES DER UDDANNELSESMULIGHEDER KUN FOR ORDBLINDE?

HF for ordblinde
Rundt om i landet findes der HF-klasser for ordblinde. Du kan orientere dig i dit lokale område.

HVILKE RETTIGHEDER HAR JEG SOM ORDBLIND NÅR JEG GÅR TIL OPTAGELSESPRØVE TIL UNGDOMSUDDANNELSEN?

Ordblindeelever kan få forlænget tid til prøven, og de må benytte de kompenserende hjælpemidler, de har benyttet i grundskolen. Det er ansøgerens ansvar at give skolen besked om eventuelle særlige forhold, fx ordblindhed, som kan have indflydelse på tilrettelæggelse af prøven. Kilde UVM.

FGU

KAN JEG SØGE SPS PÅ DEN FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE - FGU?

På den nye forberedende grunduddannelse (FGU) står der i bekendtgørelsen, at du som ordblind bliver mødt med et ordblindevenligt læringsmiljø, hvilket betyder, at du på FGU kan søge om hjælpemidler men ikke om SPS/studiestøttetimer. Det er dog muligt at søge SPS/studiestøttetimer i virksomhedspraktikken for elever på EGU-sporet.

KAN JEG DELTAGE I OBU UNDERVISNING OM EFTERMIDDAGEN ELLER AFTENEN MENS JEG GÅR PÅ FGU?

Ja, du kan godt deltage i OBU undervisning fx på Ordskolen ved siden af FGU. Du skal aftale det med din KUI/UU-vejleder og kontakte det lokale AOF.

Efter ungdomsuddannelse

HØJSKOLE – KAN JEG SØGE SPS PÅ EN HØJSKOLE?

En højskole kan søge om tilskud til et hjælpemiddel, der skal anvendes i forbindelse med undervisning. Et sådant hjælpemiddel kan eksempelvis være en it-startpakke eller programpakke (og opdatering heraf) til en ordblind elev. Hjælpemidlet søges igennem Slots- og kulturstyrelsen. Læs mere på deres hjemmeside: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/specialpaedagogisk-stoette-sps-til-elever-paa-folkehoejskoler