Uddannelsesparathedsvurdering


 

Alle elever skal have en vurdering af om de har nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vurderingsprocessen indledes i 8. klasse.

8. klasse

I 8. klasse begynder forberedelserne til det valg af ungdomsuddannelse, der skal ske i 9. klasse. Eleverne får standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurdering for første gang.

I efteråret skal eleverne foreløbigt tilkendegive, om de ønsker en erhvervsuddannelse, en 2-årig gymnasial uddannelse (hf), en 3- årig gymnasial uddannelse eller evt. overvejer flere muligheder. En uddannelsesparathedsvurdering er skolens og UU-vejlederens vurdering af, om eleven har forudsætninger for at kunne starte på den type ungdomsuddannelse, eleven ønsker efter 9. eller 10. klasse. Hvis eleven overvejer flere uddannelsesretninger, bliver han/hun vurderet i forhold til hver retning.

Når skolen og UU-vejlederen skal vurdere, om eleven er uddannelsesparat, ser de på:

  • Standpunktskarakterer
  • Personlige forudsætninger
  • Sociale forudsætninger
  • Praksisfaglige forudsætninger

Alle fire dele indgår i uddannelsesparathedsvurderingen.

Læs mere om vurderingskriterierne for parathedsvurderingen her: https://www.ug.dk/6til10klasse/tilforaeldre/uddannelsesparathedsvurdering-i-8-klasse

Den anden uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse sker senest d. 15. juni.

Hvis en elev vurderes ikke-uddannelsesparat, inviteres elev og forældre til et møde på skolen, hvor der laves en aftale om, hvordan både skole, UU-vejleder, forældre og eleven selv kan gøre en indsats for, at eleven bliver uddannelsesparat. Aftalen kaldes en særlig målrettet skole- og vejledingsindsats.

9. – 10. klasse

I 9. klasse foretages uddannelsesparathedsvurderingen 15. januar og senest 1. juni. Hvis der er sket et markant fald i karaktererne siden 8. klasse, eller hvis elevens personlige, sociale eller evt. praksisfaglige forudsætninger ændrer sig væsentligt i negativ retning, vurderes eleven på ny.

Hvis eleven ønsker en anden type ungdomsuddannelse end i 8. klasse, skal UU også vurdere elevens parathed til denne.

Hvis vurderingen resulterer i, at eleven vurderes ikke-uddannelsesparat, vil han/hun få hjælp af UU-vejlederen frem mod tilmeldingen til ungdomsuddannelse d. 1. marts.

Eleverne søger om optagelse på en ungdomsuddannelse senest 1. marts, men får først afsluttende standpunktskarakterer senest 1. juni. Her skal de afsluttende standpunktskarakterer holde det niveau, der kræves for at være uddannelsesparat. Den endelige vurdering foretages umiddelbart efter den 1. juni.