Værd at vide om erhvervspraktik til dig som forælder


Hvad er erhvervspraktik?

I løbet af 8. eller 9. klasse tilbydes alle elever at komme i en uges erhvervspraktik. Deltagelse i erhvervspraktik giver eleven gode muligheder for at få erfaringer, som kan være værdifulde, når de senere skal vælge uddannelse. For nogle elever bliver erhvervspraktikken endda indgangen til et fritidsjob eller en elevplads.

Erhvervspraktik er elevens mulighed for at besøge en arbejdsplads og opnå

 • indblik i arbejdslivets vilkår
 • forståelse for andre menneskers arbejdsliv
 • kendskab til sammenhænge mellem uddannelse og job
 • en større indsigt i egne styrker og interesser
 • motivation til fortsat uddannelse
 • kendskab til praktiske forhold i samfundet.

 

Søgning af praktikplads

Som udgangspunkt skal eleven selv finde sin praktikplads. Når eleven ringer eller tager personlig kontakt til en virksomhed, tilegnes vigtige karrierelæringsfærdigheder, som også kan anvendes senere hen i livet. Som forældre kan I støtte jeres barn i praktikpladssøgning på forskellige måder. I kan f.eks. hjælpe med at finde en praktikplads eller udforme et CV. Men giv gerne jeres barn mulighed for selv at tage kontakt til den virksomhed, som I har fundet frem til – på den måde kan jeres barn lære noget om, hvordan man søger job. Erfaringerne viser, at praktikken også ofte bliver mere vellykket, når eleven har haft direkte kontakt med praktikværten. Når eleven selv kontakter virksomheden vil en gensidig afstemning af forventninger være mulig, de fleste praktikværter værdsætter elevens vilje til at vise initiativ, og eleven føler ofte et større ejerskab og engagement i forhold til den senere erhvervspraktik.
elevens side kommer vi med forskellige forslag til, hvordan eleven kan bære sig ad med at finde en praktikplads.

 

Når eleven har fundet en praktikplads

Senest 5 uger før eleven skal i praktik, skal ”skema til egen aftalt praktik” afleveres til klasselærer. Skemaet afhentes på skolen af elevens UU-vejleder, som sørger for at praktikken bliver oprettet. Med oprettelsen af praktikken sikres samtidigt, at eleven er dækket af Statens ansvars- og ulykkesforsikring i den uge, hvor eleven er i erhvervspraktik. Det er derfor vigtigt, at skemaet er udfyldt korrekt. Det er nødvendigt at anføre praktikstedets mailadresse, da virksomheden får tilsendt aftalen og et diplom til eleven på e-mail.

Vær opmærksom på, at hvis det bliver nødvendigt at maile praktikskemaet, skal det sendes fra en sikker mail til UU-Aalborgs sikre mail, som er: uu@aalborg.dk.

 

Det er ikke lykkedes at finde praktikplads

Hvis eleven uden held har forsøgt at finde en praktikplads, skal I kontakte elevens UU-vejleder. Sammen med UU-vejlederen kan I måske få øje på nogle nye muligheder og få gode råd til, hvad eleven kan gøre for at finde en praktikplads.

Kan eleven fortsat ikke finde en praktikplads har praktikkontoret i UU-Aalborg mulighed for at hjælpe, men praktikkontorets muligheder er begrænsede og hjælpen tilbydes kun elever, der efter at have forsøgt flere steder ikke er lykkedes med at finde praktik. Det vil sige, at praktikkontoret ikke kan garantere at finde praktikplads inden for et bestemt område/fag. Hvis praktikkontoret finder en praktikplads til en elev, vil eleven i nogle tilfælde blive bedt om at aflægge praktikværten et besøg inden praktikugen. Hvis praktikkontoret skal hjælpe eleven med at finde en praktikplads, skal han/hun udfylde: Skema til ansøgning om praktikplads gennem UU-Aalborg og aflevere det til sin lærer på det aftalte tidspunkt. Bemærk, når UU-Aalborg har lavet en praktikaftale, betragtes den som bindende.

Praktiske oplysninger

Transport

Har eleven mere end 7 km fra sin bopæl til praktikstedet, kan eleven få sms-billet til bus. Hjælp gerne dit barn med at undersøge afstanden på Google Maps. Hvis eleven har brug for sms-billet til transport, skal klasselærer have besked.

Hvis eleven har fundet et praktiksted, som ligger uden for Nordjylland, er der i nogle tilfælde mulighed for at få transportudgifterne delvist dækket. Det vil afhænge af, om man kan finde et tilsvarende praktiksted i UU-Aalborgs område. I kan kontakte UU-Aalborg på 99314501 for at undersøge muligheden for at få dækket udgifter til transport, hvis eleven har fundet et praktiksted uden for Nordjylland.

Hvis UU dækker transporten, foregår rejsen KUN med tog/bus, og den kan ikke konverteres til andet.

BEMÆRK

 • Til og med 15 år skal der medbringes sygesikring som Id  i toget
 • Fra 16 år skal der også medbringes id i toget. Gyldig id-bevis er: pas, ungdomskort, rejsekort eller hævekort.

 

Mødepligt

Eleven har mødepligt i sin erhvervspraktik, da det betragtes som ”undervisning uden for skolen”. Hvis eleven selv finder sin praktikplads aftales mødetidspunktet med praktikværten. Finder UU-Aalborg en praktikplads fremgår mødetidspunktet af den praktikaftale, som eleven modtager inden praktikugen. Af praktikaftalen kan det også fremgå, at eleven skal kontakte praktikstedet inden praktikugen for at aftale et mødetidspunkt.

 

Sygdom

I tilfælde af at eleven bliver syg eller får fravær af anden årsag, orienteres praktikstedet og skolen herom.

 

Forsikring

Staten dækker økonomisk den ulykkes- og ansvarsrisiko, der måtte være forbundet med elevens udstationering i praktik, dog kun hvis arbejdsmiljølovens regler er overholdt. Tingskader: Hvis Statens Selvforsikring skal dække tingskade, kræves der dokumentation fra praktikvirksomheden på, at skaden er afprøvet ved eget forsikringsselskab først og herefter har fået afvisning samt en begrundelse for afvisningen.

 

Arbejdstid

Arbejdstiden vil være den, som er gældende på arbejdspladsen, dog højst 37 timer om ugen. Der findes særlige regler for, hvilken slags arbejde praktikanter må udføre og inden for hvilket tidsrum. En elev i praktik må f.eks. ikke udføre aktivt arbejde i tidsrummet kl. 20.00 – 6.00. Eleven må dog gerne befinde sig på arbejdspladsen i det nævnte tidsrum for at følge med og kigge på, hvad der foregår. Læs evt mere i arbejdsmiljøbestemmelser der gælder for praktikanter 

 

Påklædning

Nogle praktiksteder stiller krav om særligt arbejdstøj, f.eks. sikkerhedssko, kittel eller robust arbejdstøj. Eleven kan låne sikkerhedssko gennem skolen, men må selv sørge for arbejdstøj. Klasselærer orienteres, hvis eleven ønsker at låne sikkerhedssko.

 

Særlige muligheder for praktik i Aalborg Kommune som formidles af UU-Aalborg

UU-Aalborg formidler erhvervspraktikken for nogle særlige virksomheder og institutioner i udvalgte uger. Det drejer sig om Forsvaret, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Teater. Ansøgningsproceduren er forskellig alt efter hvilken særpraktik eleven ønsker og fremgår nedenfor.

Forsvaret

Forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser med ca. 18.800 medarbejdere. Hvis man søger praktik i forsvaret, får man anderledes udfordringer, og du skal medbringe træningstøj, varmt undertøj, lange sokker, handsker og højt humør. Husk tandbørsten, sygesikringsbeviset og lidt lommepenge. Glem alt om at sove længe og morgenmad på sengen.

Eleven kan komme i erhvervspraktik ved forsvaret i det meste af skoleåret. Der er pladser til såvel piger som drenge, men hvis eleven har en fysisk skade eller handicap, kan forsvaret ikke tage eleven i praktik, da man skal være fysisk aktiv i praktikugen. Eleven kan heller ikke komme i praktik ved forsvaret, hvis han/hun er i medicinsk behandling, eller der i øvrigt skal tages særlige hensyn. Eleven skal kunne tale og forstå dansk.

Praktikken bliver enten ved Trænregiment Aalborg, Flyvestation Aalborg, OPLOG Frederikshavn, Ingeniørregimentet, Jydske Dragonregiment, Operations Support Wing.

Hvis eleven gerne vil i praktik i forsvaret, skal han/hun udfylde og aflevere “Skema til ansøgning om praktikplads ved forsvar” til sin lærer inden den tidsfrist, UU-vejleder oplyser. Der er begrænsede pladser til rådighed, og hvis eleven ikke får en af pladserne, skal han/hun selv finde en praktikplads og udfylde skemaet ”Jeg har selv fundet praktikplads.”

Hvis eleven har søgt om praktik i forsvaret, kan han/hun se på minuddannelse.net senest 4-5 uger før praktikugen, om han/hun har fået en plads. Er eleven ikke heldig at få en plads, skal han/hun selv finde en anden praktik.

Læs mere om, hvad du kan forvente af en uges erhvervspraktik i forsvaret her

 

Aalborg Universitetshospital

Aalborg Universitetshospital er også en stor virksomhed med mange ansatte. Hvis en elev har lyst til at opleve, hvad forskellige faggrupper arbejder med på hospitalet er der mulighed for at komme i erhvervspraktik i skoleåret 2019/2020.

Eleven skal udfylde og aflevere Skema til ansøgning om praktikplads ved Aalborg Universitetshospital” til sin lærer på det aftalte tidspunkt.  Da det er lidt forskelligt, hvornår de forskellige afdelinger tilbyder praktik, kan eleven prioritere sine ønsker. Se oversigten over mulige praktikpladser på Aalborg Universitetshospital – Her

Eleven kan også vælge at opleve den “Hvide Verden” – Hospitalspraktik i uge 48. De faggrupper, som ikke tilbyder praktikjob i enkelte uger vil være med i Hospitalspraktikken

Ugeplanen for Hospitalspraktikken ser således ud:

 • Dag 1: Velkomst og fælles introduktionsdag
 • Dag 2 – 5: Praktikforløb med fire forskellige faggrupper
 • Dag 5: Afslutning og evaluering – 1 time om eftermiddagen

Der er begrænsede pladser til rådighed, og hvis eleven ikke får en af pladserne, skal han/hun selv finde en praktikplads Jeg har selv fundet praktikplads skema.

Aalborg Teater

I skoleåret 2020-2021 tilbyder Aalborg Teater praktik i følgende uger: 41, 44, 48. Pladserne kan søges af unge fra hele landet gennem UU-Aalborg.

Adgangsbetingelser:

 • Du skal gå i 9. eller 10. klasse

Andre muligheder for praktik

elevens side har vi samlet oplysninger om en række spændende virksomheder fra hele landet, som også tager imod praktikanter. Ansøgningsproceduren vil være forskellig fra sted til sted og fremgår i beskrivelsen under den enkelte virksomhed. Eleven skal selv kontakte disse virksomheder.