Vejledning i specialklasser


     Specialvejledning i skolen        Vejledning 15 – 17 år        Vejledning 18-24 år         STU  


Specialvejledning i grundskolen

Eleverne møder en UU-vejleder allerede i 7. klasse, og igen i 8., 9., og 10. årgang/klasse.

Vejledningen skal være med til at bevidstgøre, eleven om de muligheder og forudsætninger, den enkelte har for uddannelse og involverer dennes interesser og personlige forudsætninger.

Vejledningen er med til at gøre eleverne klar til overgangen mellem skole og uddannelse. UU-Aalborg vejleder eleverne, med fokus på det ordinære uddannelsessystem, og eleverne udskoles til mange forskellige ungdomsuddannelser, alt efter den enkeltes kompetencer og behov.

Når der udskoles til ordinære uddannelser, er det er vigtigt at være opmærksom på muligheden for at søge specialpædagogisk støtte.

Vejledningsprocessen er en del af udskolingen og er et samarbejde mellem eleven, forældre, skolen, PPR, rådgivere og UU-vejlederen. Vejlederen inviteres med til de klassekonferencer og netværksmøder, som skolerne afholder.

Vejlederen deltager i forældremøde. Her informeres forældrene om UU-Aalborg og den vejledning eleverne modtager. Vejlederen kan også deltage i skole/hjem samtaler, for at få talt med forældrene om elevens ønsker og muligheder.

Eleven har mulighed for at komme i forskellige former for særligt tilrettelagt vejledningsaktiviteter såsom praktik, brobygning og virksomhedsbesøg.

Eleverne støttes gruppevis eller individuelt og udfordres på deres ønsker og valg. Eleverne kommer til at tale med vejlederen om alle de vejledningsaktiviteter, hver især har prøvet. Fokus i samtalen er, hvordan vejledningsaktiviteterne skal være med til at gøre den enkelte elev i stand til at vælge den uddannelse eleven drømmer om og har forudsætningerne for at gennemføre. Vejlederen støtter eleven i at lave en realistisk og holdbar uddannelsesplan.

 

Uddannelsesparathedsvurdering

Når en elev går i en specialklasse, er han/hun som udgangspunkt fritaget for uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse. Dette skyldes, at elever i specialklasser er i en målgruppe, der pr. definition skal have en særlig vejledningsindsats. Vejledningsindsatsen kan gøre eleverne så klar som muligt til at træffe valg om deres videre vej efter grundskolen.Når en elev søger en ordinær ungdomsuddannelse, skal UU-Aalborg vurdere elevens uddannelsesparathed med udgangspunkt i elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre den ønskedeuddannelse.

 

Tilmelding til ungdomsuddannelser/10. klasse

Senest 1. marts i udskolingsåret skal eleven være klar med en  tilmelding til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Tilmeldingen kan udfyldes på optagelse.dk. Søges der ordinær ungdomsuddannelse og er eleven vurderet uddannelsesparat af vejlederen –sendes tilmeldingen af forældrene.

Søges 10.klasse eller er eleven vurderet ikke-uddannelsesparat til ordinær uddannelse –afsender vejlederen efter 1. marts.

Udskolingsaktiviteter              

Læs mere om 

§18 – Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

“Skolens leder kan med inddragelse af eleven og forældremyndighedens indehaver samt Ungdommens Uddannelsesvejledning beslutte, at der ikke foretages en uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, hvis eleven tilhører en målgruppe, hvor der umiddelbart skal iværksættes en særlig indsats, herunder elever der er i målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.”

 

 

STU – Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 

STU er en ungdomsuddannelse for dig, der ikke har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår. 

Uddannelsen er treårig og gratis for dig. Uddannelsen er ikke SU berettiget, men du kan under uddannelsen modtage uddannelseshjælp, førtidspension eller (for-)revalideringsydelse, hvis du i øvrigt er berettiget til dette efter de gældende regler og er over 18 år.

Formålet er at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer, samt få færdigheder til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Uddannelsen tilrettelægges ud fra dine kvalifikationer, modenhed og interesser.

Læs mere om STU

button-round-dark-arrow-up-icon

 

 

 

 

 

Ungevejledning 15-17 år 

Det er UU Aalborgs opgave at yde en målrettet vejledningsindsats over for unge under 18 år, som ikke opfylder deres uddannelsespligt – det vil sige dem, som ikke er i gang med en uddannelse, i beskæftigelse eller er i gang med anden uddannelsesrelevant aktivitet.

Vi arbejder opsøgende og ad flere kanaler for at bidrage til, at de unge begynder på en uddannelse eller aktiviteter, som har til hensigt at forberede de unge til uddannelse. For at støtte og vejlede de unge bedst muligt samarbejder vi med andre forvaltninger, institutioner og uddannelsessteder. Forældresamarbejde er af afgørende betydning for planlægningen og gennemførelse af aktiviteter, som beskrives i en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal endvidere godkendes af forældre / værge til den unge.

Læs mere om ungevejledning 15 – 17 år 

button-round-dark-arrow-up-icon

 

 

 

 

 

 

 

Vejledning 18-24 år

Alle unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, har en UU-vejleder.

Det kan være du kender din vejleder fra grundskolen eller du er blevet kontaktet af din vejleder med tilbud om vejledning, hvis vi kan se, at du ikke er i gang med en uddannelse.

Du kan kontakte din UU-vejleder, hvis du har brug for at vide, hvilke muligheder du har for uddannelse ud fra dine ønsker og forudsætninger eller hvis du har spørgsmål omkring uddannelse. Du kan også kontakte din vejleder, hvis du synes, det med uddannelse er svært, om det så er fagligt, personligt eller socialt. Din UU-vejleder kan hjælpe og støtte dig i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, så du får de bedste forudsætninger og muligheder for at gennemføre en uddannelse.

Du kan også henvende dig i Uddannelseshusets Vejledningscafe. Her behøver du ikke at have aftalt en tid for at tale med en UU-vejleder.

Læs mere om vejledning 18 – 24 år 

button-round-dark-arrow-up-icon