Vejledning 18 – 24 år

 

 

 Unge og ungdomsuddannelse


Tilmelding til ungdomsuddannelse      Støttemuligheder     Praktikpladssøgende    Samarbejde med ungdomsuddannelserne         


Tilmelding til ungdomsuddannelse

Optag og tilmelding kan være forskellig fra uddannelse til uddannelse, men der er uddannelsesstart på de fleste ungdomsuddannelser i august. Tilmeldingsfristen til optaget i august er 1. marts. På nogle uddannelser kan man begynde flere gange i løbet af året. Oplysninger om tilmeldingsfrister og optag kan findes på den enkelte uddannelses hjemmeside.Tjek uddannelsesinstitutionens hjemmeside for nærmere information herom eller kontakt din UU-vejleder.

Støttemuligheder

Når en ung starter på en ungdomsuddannelse findes der en række forskellige støttemuligheder og hjælpeforanstaltninger.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Som elev på en ungdomsuddannelse er det muligt at få specialpædagogisk støtte (SPS). For at få SPS skal man opfylde nogle generelle betingelser.

man skal:

  • have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at man har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever
  • være optaget på en ungdomsuddannelse, der kan ydes SPS til
  • være uddannelsesaktiv

Man skal kontakte SPS-vejlederen på sit uddannelsessted, hvis man vil søge om SPS. Det er vigtigt, at man, allerede når der søges om optagelse på uddannelsen, gør opmærksom på, at man eventuelt vil få behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Man kan søge om SPS, så snart man er optaget på en uddannelse.

Støtten vil afhænge af hvilken funktionsnedsættelse den unge har. Man kan f.eks. få tildelt støtte hvis man er ordblind, har psykiske vanskeligheder, er døv eller hørehæmmet, blind eller svagsynet eller bevægelseshæmmet.

Læs mere på www.spsu.dk og / eller kontakt din UU-vejleder.

På en lang række uddannelsesinstitutioner er der tilknyttet elevcoaches, mentorer, vejledere, psykologer, der på forskellig vis kan støtte og hjælpe den unge med at gennemføre uddannelsen. Man kan ofte finde nærmere information om støttemuligheder på den enkelte uddannelses hjemmeside.

Praktikpladssøgning

En erhvervsuddannelse veksler mellem undervisning på skolen og praktik i en virksomhed. Skulle det ikke lykkes at finde en praktikplads, er det på flere uddannelser muligt at færdiggøre uddannelsen i skolepraktik.

Man kan få hjælp med at søge praktikplads af skolens praktikvejleder. Få gode råd til at skrive en ansøgning her: http://techcollege.dk/media/1323/hjaelp_til_at_skrive_en_ansoegning.pdf.

www.praktikpladsen.dk kan man se, hvilke virksomheder der er godkendte til at ansætte elever.

UU-Aalborg formidler ulønnet praktik. Det kan være en god mulighed for den unge, som ønsker at blive mere afklaret i forhold til en bestemt branche forud for uddannelsesvalg. Den unge opnår erfaringer fra praksis, som kan med fordel kan anvendes under uddannelse, og når der skal søges læreplads.

Samarbejde med ungdomsuddannelserne

Ungdomsuddannelserne tilrettelægger indsatsen for at hjælpe elever med at gennemføre deres uddannelse i samarbejde med UU-Aalborg.
Når en ung under 25 år optages på, afbryder eller gennemfører et skole- eller uddannelsesforløb får UU-Aalborg besked herom fra ungdomsuddannelsen. UU-Aalborg får også besked, hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en overhængende risiko for, at den unge afbryder sin uddannelse. Hvis den unge afbryder sin uddannelse, eller hvis der er risiko herfor, vil den unge blive kontaktet af sin UU-vejleder med tilbud om vejledning.

Uddannelseshjælp

Unge mellem 18 og 30  år, som ikke er i uddannelse eller job, har ret til offentlig forsørgelse i form af uddannelsehjælp. Du kan søge om uddannelseshjælp hos Uddannelseshusets Jobcenter.

Produktionsskole

Du har mulighed for et produktionsskoleforløb, hvis du er under 25 år og ikke har gennemført en ungdomsudannelse. Hvis du er interesseret i dette, skal du kontakte din UU-vejleder for at høre om produktionskolen kunne være noget for dig. For at starte på en produktionsskole, skal din UU-vejleder vurdere, om du er i målgruppen for at være elev på en produktionsskole.

En produktionsskole kan være noget for dig, som har brug for at afklare dine interesser og evner indenfor et uddannelses- og job område. Produktionsskolen er også et sted, hvor du skal arbejde med personlige mål i forhold til at blive parat til at kunne gennemføre en uddannelse.

Du kan gå på produktionsskole i op til 12 måneder. Du vil modtage skoleydelse i dit produktionsskole forløb. 

Unge og andre aktiviteter


Beskæftigelse           Produktionsskole       TAMU           Ulønnet praktik        Brobygning


 

Beskæftigelse

Produktionsskole

Hvis du er under 25 år og ikke har gennemført en ungdomsudannelse, har du mulighed for at starte på en produktionsskole. Kontakt din UU-vejleder for at høre om produktionskolen kunne være noget for dig. For at starte på en produktionsskole, skal din UU-vejleder vurderer, om du er i målgruppen for produktionsskole.

En produktionsskole kan være noget for dig, hvis du har brug for at afklare dine interesser og evner indenfor et uddannelses- og job område.

Hvis du er interesseret i dette, skal du kontakte din UU-vejleder for at høre om produktionskolen kunne være noget for dig. For at starte på en produktionsskole, skal din UU-vejleder vurdere, om du er i målgruppen for at være elev på en produktionsskole.

En produktionsskole kan være noget for dig, som har brug for at afklare dine interesser og evner indenfor et uddannelses- og job område. Produktionsskolen er også et sted, hvor du skal arbejde med personlige mål i forhold til at blive parat til at kunne gennemføre en uddannelse.

Du kan gå på produktionsskole i op til 12 mdr. Du vil modtage skoleydelse i dit produktionsskole forløb.

TAMU

Ulønnet praktik

Ulønnet praktik er en anden mulighed for den unge, som endnu ikke er klar til at gå i gang med en uddannelse. I en praktik får den unge en fornemmelse af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Desuden får den unge kendskab til et eller flere fag og bliver på den måde blive mere afklaret i forhold til valg af uddannelse. UU-Aalborg kan hjælpe med at finde en praktikplads.

Brobygning

For unge under år kan der etableres brobygning til erhvervsuddannelser, når den unge har behov for afklaring i forhold til valg af grundforløb til erhvervsuddannelse. Brobygningen kan vare i alt 6 uger og placeres på grundforløbets første del for unge, der har afsluttet 9. eller 10. klasse under et år før brobygningens start og på grundforløbets anden del for unge, der har afsluttet 9. eller 10. klasse mere end et år før brobygningens start. Der kan tilrettelægges brobygning til to grundforløb til erhvervsuddannelser. Den unges UU-vejleder kan hjælpe med tilmelding til brobygning.

Unge som modtager uddannelseshjælp


Uddannelseshusets Jobcenter  Åben vejledning  Informationsmøder  FVU-test  Træningshøjskolen  Uddannelsesvejen   Kvindedaghøjskolen  Rehabilitering


 

Når en ung modtager uddannelseshjælp laver vi ikke opsøgende vejledning rettet mod den enkelte. Derimod har vi et samarbejde med en række af de aktører, som den unge er berøring med, når de ansøger om / eller modtager uddannelseshjælp. 

Uddannelseshuset Jobcenter 

Rådgivere ved uddannelseshusets jobcenter kan altid inddrage den unges UU-vejleder, når dette vurderes relevant for den unges videre forløb i forhold til uddannelse. Samarbejdet har her karakter af en vurdering fra såvel rådgiver som vejleder af om, der er behov for at inddrage hinandens kompetencer.

Åben vejledning

Bor du i Aalborg Kommune, er mellem 16 og 25 år og har brug for vejledning om dine uddannelsesmuligheder, er du velkommen til at henvende dig personligt til UU-Aalborg  i UDDANNELSESHUSET på adressen: Kayerødsgade 37, 9000 Aalborg

Alle ugens hverdage kan du møde en UU-vejleder i åben vejledning ved UU-Aalborg. Her tilbydes vejledningssamtaler, som kan indeholde alt fra uafklarede fremtidsplaner, uddannelsesmuligheder, overvejelser om produktionsskole til gode idéer til ansøgninger. Det er dig, der sætter dagsordenen.

Du kan endvidere få hjælp til at arbejde med din personlige uddannelsesplan og til at tilmelde dig en ungdomsuddannelse.

Hvis du har brug for at tale med en UU-vejleder i forbindelse med dit uddannelsesvalg, kan du komme i kontakt med din vejleder ved at ringe på tlf. 9931 4501 eller møde op i UDDDANNELSESHUSET og spørge efter en UU-vejleder.

style=”text-align: left;”>


Åbningstider i Åben Vejledning

Mandag til onsdag : 10.00 – 14.00
Torsdag: 10.00 – 17.00
Fredag: 10.00 – 12.00

Find vej til UU-Aalborg i Uddannelseshuset

Informationsmøder 

UU-Aalborg afholder informationsmøder for unge som har søgt uddannelseshjælp og som i den forbindelse har modtaget eller vil modtage et uddannelsespålæg. Informationsmødet har til hensigt at udbrede mulighederne i uddannelsessystemet samt de støttemuligheder der er på ungdomsuddannelserne.

FVU-Test

UU-Aalborg tester alle unge der søger uddannelseshjælp og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, med henblik på at afdække færdigheder indenfor læsning, stavning og matematik, som kan have afgørende betydning for muligheden for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Læs mere om FVU-test

Træningshøjskolen

To gange om året afholder en uu-vejleder oplæg om ungdomsuddannelser for unge indskrevet på Træningshøjskolen i forbindelse med udarbejdelse af en uddannelsesplan. Derudover kontakter Træningshøjskolen den unges personlige UU-vejleder.

Læs mere om Træningshøjskolen

Uddannelsesvejen

UU-Aalborg afholder åben vejledning på projekt uddannelsesvejen, hvor vejledningen spænder over at få information om uddannelsessystemet til individuel vejledning eller gruppevejledning.

Læs mere om Projekt uddannelsesvejen 

Kvindedaghøjskolen

UU-Aalborg besøger Kvindedaghøjskolen og laver et oplæg om ungdomsuddannelser, arbejder med gruppevejledning og uddannelsesplaner.

Læs mere om Kvindedaghøjskolen

Rehabilitering

Der deltager UU-vejledere i rehabiliteringsteamet, der er forankret i jobcentret. Indsatsen har til formål at få modtagere af uddannelseshjælp tilbage mod arbejdsmarked og uddannelse. UU-vejlederne deltager i tværfaglige team for alle unge under 30 år sammen med de øvrige aktører i indsatsen.

button-round-dark-arrow-up-icon

button-round-dark-arrow-up-icon