Hvad er erhvervspraktik?

I løbet af 8. eller 9. klasse tilbydes alle elever at komme i en uges erhvervspraktik. Deltagelse i erhvervspraktik giver eleven gode muligheder for at få erfaringer, som kan være værdifulde, når de senere skal vælge uddannelse. For nogle elever bliver erhvervspraktikken endda indgangen til et fritidsjob eller en elevplads.

Erhvervspraktik er elevens mulighed for at besøge en arbejdsplads og opnå

 • indblik i arbejdslivets vilkår
 • forståelse for andre menneskers arbejdsliv
 • kendskab til sammenhænge mellem uddannelse og job
 • en større indsigt i egne styrker og interesser
 • motivation til fortsat uddannelse
 • kendskab til praktiske forhold i samfundet.

 

Søgning af praktikplads

Som udgangspunkt skal eleven selv finde sin praktikplads. Når eleven ringer eller tager personlig kontakt til en virksomhed tilegnes vigtige karrierelæringsfærdigheder, som også kan anvendes senere hen i livet. Som forældre kan I støtte jeres barn i praktikpladssøgning på forskellige måder. I kan f.eks. hjælpe med at finde en praktikplads eller udforme et CV. Men giv gerne jeres barn mulighed for selv at tage kontakt til den virksomhed, som I har fundet frem til – på den måde kan jeres barn lære noget om, hvordan man søger job. Erfaringerne viser, at praktikken også ofte bliver mere vellykket, når eleven har haft direkte kontakt med praktikværten. Når eleven selv kontakter virksomheden vil en gensidig afstemning af forventninger være mulig, de fleste praktikværter værdsætter elevens vilje til at vise initiativ, og eleven føler ofte et større ejerskab og engagement i forhold til den senere erhvervspraktik.
elevens side kommer vi med forskellige forslag til, hvordan eleven kan bære sig ad med at finde en praktikplads.

 

Når eleven har fundet en praktikplads

Senest 5 uger før eleven skal i praktik, skal ”skema til egen aftalt praktik” afleveres til klasselærer. Skemaet afhentes på skolen af elevens UU-vejleder, som sørger for at praktikken bliver oprettet. Med oprettelsen af praktikken sikres samtidigt, at eleven er dækket af Statens ansvars- og ulykkesforsikring i den uge, hvor eleven er i erhvervspraktik. Det er derfor vigtigt, at skemaet er udfyldt korrekt. Det er nødvendigt at anføre praktikstedets mailadresse, da virksomheden får tilsendt aftalen og et diplom til eleven på e-mail.

Vær opmærksom på, at hvis det bliver nødvendigt at maile praktikskemaet, skal det sendes fra en sikker mail til UU-Aalborgs sikre mail som er: uu@aalborg.dk

 

Eleven ønsker hjælp til at finde en praktikplads

Hvis eleven har forsøgt at finde en praktikplads uden held, skal I kontakte elevens UU-vejleder. UU-vejlederen kan give gode råd til praktikpladssøgningen, som kan gøre det nemmere for eleven selv at finde en plads.
Kan eleven fortsat ikke finde en praktikplads har praktikkontoret i UU-Aalborg mulighed for at hjælpe, men praktikkontorets muligheder er begrænsede. Det vil sige, at praktikkontoret ikke kan garantere at finde praktikplads inden for et bestemt område/fag. Hvis praktikkontoret finder en praktikplads til en elev, vil eleven i nogle tilfælde blive bedt om at aflægge praktikværten et besøg inden praktikugen.

Når UU-Aalborg har lavet en praktikaftale, betragtes den som bindende. Hvis eleven herefter selv finder en plads, skal praktikken foregå i en supplerende praktikuge. Ønsker eleven at komme i erhvervspraktik i mere end en uge, skal praktikken have et erhvervs- eller uddannelsesafklarende formål og i øvrigt godkendes af elevens skole.
Når eleven ønsker UU-Aalborgs hjælp til at finde en praktikplads udfyldes ”Skema til ansøgning om praktikplads gennem UU-Aalborg”. Senest 5 uger før eleven skal i praktik, afleveres skemaet til klasselærer. Skemaet afhentes på skolen af elevens UU-vejleder, og på praktikkontoret går man herefter i gang med at finde en praktikplads.

Praktiske oplysninger

Transport

Har eleven mere end 7 km fra sin bopæl til praktikstedet, kan eleven få sms-billet til bus. Hjælp gerne dit barn med at undersøge afstanden på Google Maps. Hvis eleven har brug for sms-billet til transport, skal klasselærer have besked.

Hvis eleven har fundet et praktiksted som ligger uden for Nordjylland, er der i nogle tilfælde mulighed for at få transportudgifterne delvist dækket. Det vil afhænge af, om man kan finde et tilsvarende praktiksted i UU-Aalborgs område. I kan kontakte UU-Aalborg på 99314512 for at undersøge muligheden for, at få dækket udgifter til transport, hvis eleven har fundet et praktiksted uden for Nordjylland.

Hvis UU dækker transporten foregår rejsen KUN med tog/bus, og den kan ikke konverteres til andet.

BEMÆRK

Til og med 15 år skal der medbringes sygesikring som Id eller pas i toget

Fra 15 år skal der medbringes pas i toget. Pasnr. Skal afleveres når billetten bestilles.

 

Mødepligt

Eleven har mødepligt i sin erhvervspraktik, da det betragtes som ”undervisning uden for skolen”. Hvis eleven selv finder sin praktikplads aftales mødetidspunktet med praktikværten. Finder UU-Aalborg en praktikplads fremgår mødetidspunktet af den praktikaftale, som eleven modtager inden praktikugen. Af praktikaftalen kan det også fremgå, at eleven skal kontakte praktikstedet inden praktikugen for at aftale et mødetidspunkt.

 

Sygdom

I tilfælde af at eleven bliver syg eller får fravær af anden årsag, orienteres praktikstedet og skolen herom.

 

Forsikring

I praktikugen er eleven dækket af Statens ansvars- og ulykkesforsikring. Er eleven ude for et uheld i sin praktik, kontaktes elevens UU-vejleder, så snart det er muligt.

 

Arbejdstid

Arbejdstiden vil være den, som er gældende på arbejdspladsen, dog højst 37 timer om ugen. Der findes særlige regler for hvilken slags arbejde praktikanter må udføre og indenfor hvilket tidsrum. En elev i praktik må f.eks. ikke udføre aktivt arbejde i tidsrummet kl. 20.00 – 6.00. Eleven må gerne befinde sig på arbejdspladsen i det nævnte tidsrum for at følge med og kigge på, hvad der foregår. Læs evt mere i arbejdsmiljøbestemmelser der gælder for praktikanter 

 

Påklædning

Nogle praktiksteder stiller krav om særligt arbejdstøj, f.eks. sikkerhedssko, kittel eller robust arbejdstøj. Eleven kan låne sikkerhedssko gennem skolen, men må selv sørge for arbejdstøj. Klasselærer orienteres, hvis eleven ønsker at låne sikkerhedssko.

 

Særlige muligheder for praktik i Aalborg Kommune som formidles af UU-Aalborg

UU-Aalborg formidler erhvervspraktikken for nogle særlige virksomheder og institutioner i udvalgte uger. Det drejer sig om Aalborg Politi, Forsvaret, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Teater. Ansøgningsproceduren er forskellig alt efter hvilken særpraktik eleven ønsker og fremgår nedenfor.

Forsvaret

Det er muligt at komme i erhvervspraktik i forsvaret i skoleåret 2018/2019. Der er pladser til såvel piger som drenge. Forsvaret forudsætter at

 • Eleven skal kunne lide at være fysisk aktiv
 • Eleven skal være parat til at indordne sig under faste rammer og regler
 • Eleven skal kunne tale og forstå dansk, men behøver ikke at være dansk statsborger
 • Eleven må ikke have fysiske skader f.eks. forstuvede eller brækkede ben, arme mm.
 • Eleven må ikke være i medicinsk behandling eller have adfærdsvanskeligheder, der
  kræver specielle hensyn.

Læs mere om hvad man kan forvente af en uges erhvervspraktik i forsvaret her

Praktik i forsvaret foregår mange forskellige steder i Danmark, og de enkelte regimenter fremgår af ansøgningsskemaet. Hvis eleven gerne vil i praktik ved forsvaret skal ”Skema til ansøgning om praktikplads ved forsvaret” udfyldes og afleveres til klasselærer inden fristens udløb, som er 5 uger før praktikstart. Hvis eleven ikke får en af de pladser, som er til rådighed, skal eleven som udgangspunkt selv finde en praktikplads –  Jeg har selv fundet praktikplads skema.

Kan eleven fortsat ikke finde en praktikplads har praktikkontoret i UU-Aalborg mulighed for at hjælpe, men praktikkontorets muligheder er begrænsede. Det vil sige, at praktikkontoret ikke kan garantere at finde praktikplads inden for et bestemt område/fag. Hvis praktikkontoret finder en praktikplads til en elev, vil eleven i nogle tilfælde blive bedt om at aflægge praktikværten et besøg inden praktikugen. –Skema til ansøgning om praktikplads gennem UU-Aalborg. Bemærk vi har begrænsede muligheder i forhold til erhvervspraktik, som UU-Aalborg arrangerer.

 

Aalborg dyrehospital

 

 

Aalborg Universitetshospital

På Aalborg Universitetshospital er det muligt at komme i erhvervspraktik i skoleåret 2018/2019. Hvis eleven gerne vil i praktik på Aalborg Universitetshospital skal ”Skema til ansøgning om praktikplads ved Aalborg Universitetshospital” udfyldes og afleveres til klasselærer inden fristens udløb, som er 5 uger før praktikstart. Hvis eleven ikke får en af de pladser, som er til rådighed, skal eleven som udgangspunkt selv finde en praktikplads – Jeg har selv fundet praktikplads skema. Kan eleven fortsat ikke finde en praktikplads har praktikkontoret i UU-Aalborg mulighed for at hjælpe, men praktikkontorets muligheder er begrænsede. Det vil sige, at praktikkontoret ikke kan garantere at finde praktikplads inden for et bestemt område/fag. Hvis praktikkontoret finder en praktikplads til en elev, vil eleven i nogle tilfælde blive bedt om at aflægge praktikværten et besøg inden praktikugen. Skema til ansøgning om praktikplads gennem UU-Aalborg

 

Aalborg Teater

I skoleåret 2018-2019 tilbyder Aalborg Teater praktik i følgende uger: 41, 44, 48 og 2. Pladserne kan søges af unge fra hele landet gennem UU-Aalborg.

Adgangsbetingelser:

 • Du skal gå i 9. eller 10. klasse

 

Andre muligheder for praktik

elevens side har vi samlet oplysninger om en række spændende virksomheder fra hele landet, som også tager imod praktikanter. Ansøgningsproceduren vil være forskellig fra sted til sted, og fremgår i beskrivelsen under den enkelte virksomhed. Eleven skal selv kontakte disse virksomheder.